Admissió

No es requereix cap coneixement previ de les matèries que configuren el Minor.

El curs acadèmic 2019-2020 es podrà matricular únicament l’estudiantat del Grau en Administració i Direcció d’Empreses que compleixi els requisits d’admissió i matrícula.

Poden ser admesos al Minor els estudiants que puguin cursar assignatures optatives d’acord amb els https://it.medadvice.net/requeriments previstos a cada titulació.

En cas d’excés d’aspirants, el criteri d’accés serà per expedient acadèmic.

Procés d’admissió:
Per poder cursar el Minor en Emprenedoria és imprescindible:
  1. Completar el document de Sol·licitud d’admissió al Minor en Emprenedoria i lliurar-lo fins al 30 d’agost a l’adreça: infocatempren@udl.cat.
  2. En el període d’automatrícula matricular les assignatures optatives incloses en el Pla d’Estudis del Minor (3 en total) i el Treball de Fi de Grau.
  3. Posteriorment, es confirmarà si l’estudiant ha estat admès al Minor en Emprenedoria.

L’admissió requereix dues condicions:

  1. Matricular totes les assignatures optatives indicades i el TFG
  2. Que hi hagi placeses.medadvice.net/clerel-skin/ vacants. Cal tenir en compte que el Minor només disposa de 20 places. Les sol·licituds s’ordenaran per la nota mitjana de l’expedient acadèmic.
Un cop admès al Minor en Emprenedoria:
  1. L’ estudiantat admès al Minor no ha de sol·licitar l’assignació d’àmbit temàtic del TFG. Durant el més de novembre se’l convocarà a una reunió on podrà conèixer el tutor/a que li dirigirà el TFG consistent en desenvolupar un Business Plan.
  2. Durant el curs vigent haurà de matricular????? ?????? ? ???????????? les activitats de matèria transversal que oportunament s’indicaran.