Admissió

No es requereix cap coneixement previ de les matèries que configuren el Minor.

El curs acadèmic 2023-2024 es podrà matricular únicament l’estudiantat del Grau en Administració i Direcció d’Empreses que compleixi els requisits d’admissió i matrícula.

Poden ser admesos al Minor els estudiants que puguin cursar assignatures optatives d’acord amb els requeriments previstos a cada titulació.

En cas d’excés d’aspirants, el criteri d’accés serà per expedient acadèmic.

Procés d’admissió:
Per poder cursar el Minor en Emprenedoria és imprescindible:
  1. Completar el document de Sol·licitud d’admissió al Minor en Emprenedoria que trobaràs en el següent enllaç (+) i lliurar-lo a l’adreça: infocatempren@udl.cat.
  2. En el període d’automatrícula matricular les assignatures optatives incloses en el Pla d’Estudis del Minor (3 en total) i el Treball de Fi de Grau.
  3. Posteriorment, es confirmarà si l’estudiant ha estat admès al Minor en Emprenedoria.

L’admissió requereix dues condicions:

  1. Matricular totes les assignatures optatives indicades i el TFG
  2. Que hi hagi places vacants. Cal tenir en compte que el Minor només disposa de 20 places. Les sol·licituds s’ordenaran per la nota mitjana de l’expedient acadèmic.
Un cop admès al Minor en Emprenedoria:
  1. L’ estudiantat admès al Minor no ha de sol·licitar l’assignació d’àmbit temàtic del TFG. Durant el més de novembre se’l convocarà a una reunió on podrà conèixer el tutor/a que li dirigirà el TFG consistent en desenvolupar un Business Plan.
  2. Durant el curs vigent haurà de matricular les activitats de matèria transversal que oportunament s’indicaran.