Matrícula

El preu del crèdit del Minor serà el corresponent a la titulació que cursa l’estudiant.

El termini de matrícula del Minor serà el que estableixi el Centre. Consulta l’apartat Calendari

El nombre mínim de crèdits a matricular del Minor seran 6 crèdits.

Si l’estudiant abandona el Minor, haurà de completar l’optativitat pendent amb les altres assignatures ofertades per la seva titulació.

Cal respectar els límits de matrícula establerts a la normativa acadèmica.

Les assignatures del Minor estaran exemptes de prerequisits, corequisits o incompatibilitats.

Pel que fa al reconeixement de crèdits de permanència a la Universitat, les assignatures corresponents al Minor tenen el mateix tractament que qualsevol assignatura del pla d’estudis d’acord amb la normativa vigent.